Portal de Transparència

Les societats cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Per mitjà d’este Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de Florida Grup Educatiu Cooperatiu: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i altres temes que puguen generar interés públic.

Mostrem, aleshores, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que ha entrat en vigor recentment.

La Publicitat Activa, respon a l’obligació, per part de les Administracions públiques i les seues entitats i institucions dependents, de publicar de manera permanent determinada informació pública exigida per la llei en els seus portals de transparència o llocs web, a fi de garantir la transparència de la seua activitat.

No cal confondre Publicitat Activa amb accés a la informació pública, que consistix en el dret de qualsevol persona a sol·licitar i obtindre la informació pública que considere del seu interés, amb els únics límits que assenyale la Llei.